Om oss

Et bo- og omsorgstilbud til mennesker med psykiske, rusrelaterte og sosiale utfordringer.

Omsorgshjemmet

Historien: 

Fløvik bo og omsorgshjem har siden 1985 gitt et bo- og omsorgstilbud til mennesker med psykiske, rusrelaterte og sosiale utfordringer. 

Frem til 2002 fungerte Omsorgshjemmet som en «underavdeling» under Østfold psykiatriske sykehus avd. Veum. Etter 2002 har våre oppdragsgivere vært kommuner og bydeler fra hele Sør-Norge.  

Målgruppe

Vår målgruppe er mennesker med psykiske lidelser ofte i kombinasjon med rusproblematikk og / eller sosiale problemer som ikke har et verdig liv på egen hånd i det åpne samfunnet.  
 
Omsorgshjemmet kan også gi et tilbud til personer som er innvilget å sone etter  
Straffegjennomføringslovens §12. 

Arbeidsmetode

Brukermedvirkning er et kjernebegrep og et fundament i tilbudet ved Fløvik bo og omsorgshjem. Vi gir et tilbud / tjeneste til voksne, selvstendige mennesker med ulike behov, interesser og mål. 
Skal vi som tjenesteyter nå vårt mål om å gi brukerne økt livskvalitet, økt selvstendighet og bedret funksjonsnivå / selvbilde, er det avgjørende å sette enkeltmenneskets egenskaper, ønsker og behov i sentrum.

Omsorgshjemmet er for mange deres hjem for en periode hvor de skal trives og føle seg trygge og komfortable. Vi strekker oss derfor langt for å imøtekomme individuelle behov. 

Personale

Omsorgshjemmets fagteam sørger for god faglig kompetanse og består av sykepleier ved omsorgshjemmet i tett samarbeid med psykiatrisk sykepleier og psykiater.

Omsorgshjemmets nære samarbeid med psykiatrisk sykepleier og psykiater gjør at brukerne har tilgang til deres spesialkompetanse / fagkunnskap og korte kommunikasjonslinjer til spesialisthelsetjenestenivå.  

Lokaliteter

Fløvik bo og omsorgshjem består av fire frittstående bolighus med et samlet areal på ca 900 m2 samt et aktivitetshus på 210 m2 . Boligene er lokalisert rundt to gårdstun som ligger ca 60m fra hverandre.

Dette gir brukerne umiddelbar nærhet og tilknytning til personalbasen, fellesarealene og aktivitetshuset 
Boenhetene er enten ferdig møblert eller så kan brukeren selv møblere for å gjøre boenheten mer personlig.