Tjenester

Et bo og omsorgstilbud for voksne mennesker som ikke klarer hverdagen alene i det åpne samfunnet.

HELDØGNS OMSORG

Fløvik bo og omsorgshjem er et døgnbemannet tjenestetilbud for mennesker med psykiske lidelser ofte i kombinasjon med rusproblematikk og / eller sosiale problemer.

Våre brukere befinner seg ofte i området mellom spesialisthelsetjenesten / institusjon og muligheten for å kunne bo i egen leilighet / bolig. 
Omsorgshjemmets tjenester er som regel hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven.

Våre oppdragsgivere er kommuner og bydeler.  

ETTERVERN

Fløvik Bo og Omsorgshjem tilbyr ettervern, støtte og oppfølgning for brukere etter utskrivning fra institusjon. Siktemålet er å legge forholdene til rette for en gradvis overgang til et normalt og selvstendig liv i det åpne samfunnet. Ettervern er også av avgjørende betydning for å hindre reinnleggelse og tilbakefall.

AVLASTNING 

Tilbudet om avlastningsplass er viktig for mennesker som normalt sett mestrer hverdagen i egen bolig eller sammen med pårørende, men som av ulike årsaker trenger en periode i trygge omgivelser med tett oppfølgning og omsorg.

BOTILBUD

Botilbud er et alternativ til personer som trenger et sted å bo, men som ikke er i stand til å skaffe seg dette selv.  

Tilbudet gjelder både for enslige og for samboere / ektepar.

For mange i denne gruppen har NAV kontoret et ansvar for å bistå med å finne et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter Sosialtjenestelovens §27 på veien mot et eget varig botilbud.