Referanser

Et skritt på veien mot en bedre hverdag.

Fløvik bo og omsorgshjem har siden 1985 gitt et bo- og omsorgstilbud til mennesker med psykiske, rusrelaterte og sosiale utfordringer. 

Gjennom alle disse årene har våre oppdragsgivere vært kommuner og bydeler fra hele Sør-Norge.  
Vi vil her gjengi noen av de tilbakemeldingen omsorgshjemmet under nåværende ledelse og opplegg har mottatt. 

"

SARPSBORG KOMMUNE

Sarpsborg kommune har hatt et godt samarbeid med Fløvik bo og omsorgshjem gjennom mange år. Fløvik bo og omsorgshjem ligger idyllisk til med god avstand til naboer og med arealer som gir rom for aktivitet og bevegelse innenfor oversiktlige områder.

For våre brukere har det vært vanskelig å finne egnede botilbud til innenfor kommunens egne enheter. Brukerne har slitt med psykiske lidelser og adferd som vanskelig har blitt akseptert i kommunale bofellesskap og som ikke har vært i stand til å bo alene. 

Fløvik har flere boenheter spredt på tunet. Muligheten for valg av enkeltrom i fellesbasen eller egen boenhet på tunet sikrer individuell tilpasning og utviklingsmuligheter for den enkelte bruker. Fellesområdene fremstår som hjemlige og trygge. 
  
Fløvik administreres og driftes hovedsakelig av eierne som både innehar pedagogisk og helsefaglig kompetanse. Noe som sikrer en faglig forsvarlighet, få personer å forholde seg til, samtidig som det bygger trygge sosiale relasjoner som styrker den enkelte bruker, både under oppholdet og eventuelt på veien til et mer selvstendig liv utenfor Fløvik. 
  
Brukerne har fått bistand til å etablere stabile liv og gir gode tilbakemeldinger. Fløvik har alltid vært lydhøre og har en positiv holdning til å skape trivsel og trygghet for brukerne. Sarpsborg kommune ved undertegnede har foretatt flere tilsynsbesøk ved Fløvik. Jeg har ikke funnet avvik eller merknader å påpeke. Har derimot alltid kunnet konkludere om et godt tiltak for beboerne fra Sarpsborg. 
For brukere med psykiske lidelser, psykiske lidelser kombinert med rus, tilpasningsproblemer og spesiell adferd har Sarpsborg gode erfaringer med bruk av Fløvik bo og omsorgshjem og kan anbefale det på det varmeste for overnevnte brukergruppe.

June Søfting

Spesialrådgiver

Sarpsborg Kommune 

"

SØRUM KOMMUNE

  
Sørum kommune har ved flere anledninger brukt Fløvik bo og omsorgshjem. Dette har hovedsakelig vært tunge brukersaker hvor kommunen ikke har hatt et egnet omsorgstilbud. Vi opplever Fløvik bo og omsorgshjem som fleksible og alltid positive til å hjelpe til.

Jeg har bedt om tilbakemelding i forhold til kartlegging i de sakene vi har hatt behov for det – det har alltid blitt levert gode rapporter i rett tid.

Vår erfaring er at Fløvik bo og omsorgshjem er pliktoppfyllende, både ovenfor bruker og oss som hjelpeapparat. Det har ikke oppstått noen utfordringer i forhold til brukere, fordi de har hatt tett oppfølging av hver enkelt bruker i et trygt og sikkert miljø. De har alltid brukernes behov i sentrum og har arbeidet med stor respekt for både brukere og hjelpeapparatet i de sakene vi referer til. Vi anser at kompetansen på stedet er høy. I våre saker har det vært både rusproblematikk og psykiske helseutfordringer samt psykisk utviklingshemming, dette har de taklet på en veldig god og profesjonell måte.

Vi har brukt flere typer omsorgshjem til de sykeste av våre brukere. Fløvik bo og omsorgshjem betrakter vi som det beste tilbudet. De er ikke så store i antall plasser, det er hjemmekoselig og ekte omsorg og engasjement fra de som jobber der. De har en spesiell egenskap i å få til gode relasjoner i vanskelige saker, noe som har gjort vår jobb enklere ved tilbakeføring til kommunen og egen bolig. 
  
Vi kan på det sterkeste anbefale stedet, dersom det trengs utfyllende informasjon, ta gjerne kontakt med undertegnede. 

Kari E. Halvorsrud

Leder Psykisk helse og rus

Sørum kommune

"

NAV HOLMESTRAND 

  
Takk for godt samarbeid. 
Sande kommune trengte plass til en klient i løpet av kort tid og dere sa dere villige til dette. Dere oppfylte kravene i forhold til klientens behov for ivaretakelse og trygghet. Fokuset ved bosetting var å skape trygghet for klienten og å stabilisere hans livssituasjon.

Dere har hele veien sett klienten og hans behov. Dere har møtt på utfordringer underveis, men har løst dette på en god måte i samarbeid med eksterne instanser. Han har fått god oppføling fra lege, tannlege, psykiatrisk sykepleier og psykiater. Vi opplever at klienten raskt falt til ro på Fløvik bo og omsorgshjem. 
På måten klienten snakker om Fløvik bo og omsorgshjem, er det ingen tvil om at han føler seg godt ivaretatt. 
Klienten forteller om tilrettelagte aktiviteter hver dag både ute og hjemme, ute i naturen og andre utflukter.

Dette bidrar til meningsfulle og innholdsrike dager. Vi ser at det har vært vktig for klienten å ha andre mennesker rundt seg, og tryggheten med å personal tilgjenglig hele døgnet har vært nødvendig i dette tilfellet. Da kommuenen ikke hadde et egnet sted for klienten, opplever vi at dere på Fløvik har ivaretatt ham på best mulig måte.  

NAV Holmestrand

Torunn Petterson  -  Nille Ingebretsen 

"

Oslo kommune bydel Grünerløkka 

  
Bydel Grünerløkka har god erfaring med kjøp av bo- og omsorgstilbud til våre brukere hos Fløvik bo og omsorgshjem. Oppdragene er levert som forventet og vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre brukere som bor der. Fløvik har levert raskt og punktlig i forhold til våre behov.

Vi opplever at de strekker seg langt for å oppnå målsetninger som er satt og at der har stort engasjement og god omsorg for brukerne. Vi får lett kontakt med Fløvik pr telefon eller mail.

De har ytt god service når det har vært problemer utenom det vanlige. 
Vi har ikke eksempler på feil som måtte rettes opp. 

Magnhild Almås

Fagkonsulent Søknadskontoret Grünerløkka. 

"

BERGEN KOMMUNE  

Undertegnede er enhetsleder på Botreningssenteret, et kommunalt rehabiliteringstiltak for rusmisbrukere i Bergen.

Jeg har to ganger vært på besøk på Fløvik, en gang med overnatting. 
Beboer ble sendt fra Bergen for å komme bort fra sitt miljø og bedre sin helsesituasjon. Det finnes ikke tilsvarende tilbud som Fløvik bo og omsorgshjem i Bergen. Målsetningen med oppholdet for beboer har vært klart og tydelig formulert. Fløvik har hatt fokus på disse og jobbet mot måloppnåelse på alle punkt. De har også inkludert arbeid i ekstern bedrift, deltakelse i fritidssysler ute av huset og utredning hos psykiater. Fløvik har engasjert samarbeidspartnere og sørget for at det var mulig for beboer å gjennomføre sine planer.  Oppholdet på institusjonen har vært av høy kvalitet. Personalet har vært dyktige og ivaretakende. De har vist stor omsorg for beboer, gitt hjelp og støtte og jobbet med beboers selvfølelse og selvtillit. Han har hatt medisinutdeling og tilgang til psykiater / psykolog. Matstell og bolig har vært svært tilfredsstillende. Muligheten for å delta i et sosialt fellesskap sammen med andre beboere og personale, muligheter for å trene og for å være sammen med dyr er andre ting som må trekkes frem i positiv retning.

Fløvik bo og omsorgshjem har hatt god dialog med tjenestebestiller som har vært NAV Årstad og Botreningssenteret. De har alltid vært tilgjengelig for kontakt og servicenivået har vært veldig høyt. Jeg opplever at de bryr seg oppriktig om beboerne og ønsker å strekke seg langt for å gi en god tjeneste. 
De har jevnlig skrevet statusrapporter om innholdet i tjenesten og hvordan det går. Jeg har opplevd kontakten som svært nyttig, opplysende og serviceorientert. Det har ikke vært problemer eller feil som har måttet rettes opp i fra deres side. Når feil har blitt begått i Bergen, opplevde jeg Fløvik som forståelsesfulle, tålmodige og løsningsorienterte. 
  
Undertegnede har et gjennomgående godt inntrykk av Fløvik bo og omsorgshjem som tjenesteyter og samarbeidspartner. 

Siv Myking

Enhetsleder 

Botreningssenteret  -  Bergen kommune 

"

Sykehuset Østfold Kalnes, Psykosebehandling 1 

I forbindelse med langvarig samarbeid med overføring av pasient til deres institusjon etter langvarig innleggelse på Sykehuset Østfold har vi kort oppsummert vår erfaring med denne prosessen.

Uttalelsen blir gjort på bakgrunn av tett oppfølging mellom Fløvik bo og omsorgshjem og sykehuset Østfold v/ overlege Christian Fåhreaus og sosionom Finn Skofterud over tid.

Spesielt har bedringsprosessen og omstillingsprosessen i denne saken gått langt bedre enn hva vi kunne forvente oss på forhånd eller hva vi mente var mulig.

Innleggelsesdøgn gikk drastisk ned etter at pasienten flyttet til Fløvik og DPS oppfattet pasienten så stabil at tvunget psykisk helsevern uten døgn ble avsluttet.

Målsetninger som ble utarbeidet sammen med pasienten innledningsvis har blitt justert til langt utover det som var forventet på det tidspunkt IP ble utarbeidet. Spesielt ADL funksjon, rusavhengighet og psykisk helse har vært problemområder som vi mener dere i samarbeid med pasient har gjort en fremragende jobb. I tillegg har dere fått pasienten til å føle tilhørighet til deres institusjon.

Kort oppsummert betegner vi denne prosessen med overflytting, samarbeidet med dere og bedringsprosessen til pasienten som en «solskinnshistorie». 

Finn Skofterud

Sosionom Sykehuset Østfold, Kalnes 

"

Østfold Psykiatriske Sykehus, Veum

”Undertegnede har hatt medisinsk ansvar for og fulgt opp 9 pasienter ved Fløvik Bo og Omsorgshjem. Dette har vært psykiatriske pasienter med til dels betydelige symptomer og avvik. Alle pasientene har hatt behov for medisiner. 
  
Anne og Olaf  Fløvik har vært meget omsorgsfulle for pasientene og har hatt god kontakt med dem. De har vært dyktige til å sette grenser for pasientene og følge opp de retningslinjene en har gitt. Pasientene har blitt satt i aktivitet, delvis med huslige sysler, noen få i gårdsarbeid - hvilket har vært meget vellykket.  
  
Anne og Olaf Fløvik har vært pålitelige og ryddige i sin gjerning.” 

Dagny Lunde 

Tilsynslege og spesialist i psykiatri 

"

Kontrollkommisjonen psykisk helsevern Østfold 

”Fløvik Bo- og Omsorgshjem ligger i vakre omgivelser og fremtrer som et velholdt og velstelt omsorgshjem.  
Stedet har i en årrekke vært godkjent som privat bo og omsorgshjem for psykiatriske pasienter.  
Kommisjonen har avlagt regelmessige besøk for å se til pasientene og vurdere standarden på bo og omsorgshjemmet. Disse besøkene har alltid vært uanmeldte. 

Det er kommisjonens inntrykk at Fløvik Bo og Omsorgshjem er et av de beste private bo og omsorgshjemmene i Østfold. 

Betjeningen viser reell omsorg for pasientene og gjør sitt beste for at den enkelte skal ha et verdig og godt liv. Hygiene og matstell må karakteriseres som meget tilfredsstillende. Pasientene får regelmessig legetilsyn. Det organiseres aktiviteter og utflukter for dem. Stedet preges av god ånd og positivt miljø.  
Videre søker man å holde bygningsmassen oppdatert, slik at enkelt-rommene og fellesarealene fremtrer som velutrustede og trivelige. Det er stadig vedlikeholdsprosjekter i gang.  
Kontrollkommisjonen mener at beboerne har et godt liv og kjenner seg trygge og ivaretatt på Fløvik Bo- og Omsorgshjem.” 

Bjørn Kr. Vesterdal 

Leder